Om MAVAB

Med egen tillverkning med en maskinhall på över 8,000 kvm och kontor i Mariefred / Södermanland har Mavab levererat nyckelfärdiga teknik, modulbyggnader sedan i mitten av 80-talet. Tack vare vår stora anläggning så kan vi åta oss större projekt som kräver utrymme.

Vi har även sedan ett antal år producerat större industribyggnader samt stålentreprenader i alla dess olika former och därmed har vi certifierat oss för den nya stålstandarden SS EN1090.

Många har upptäckt vår kompetens och mångsidighet. Vi arbetar i många branscher med många stora som små kunder. Våra projekt utvecklas ständigt och bolaget växer tack vare denna mångfald.

MAVAB AB är den enskilt största privata arbetsgivaren i Mariefred med sina 60 medarbetare. Anpassningen till ny teknik och högt ställda miljö- och kvalitetskrav har också inneburit en kompetensutveckling av företagets medarbetare.

Mavab AB's lösningar är i dag spridda över stora delar av världen och vi kan således kalla oss ett litet globalt företag.


" Mavab tror på rakhet,sunt förnuft och att ingenting är omöjligt"

Örjan Gustafsson

MAVAB CERTIFIKAT


Miljöpolicy

Verksamhetsstyrning
Företagsledningen ska på ett aktivt sätt bidra till att kunskapen om miljöfrågor i företagets verksamhet hålls på sådan nivå att gällande bindande krav efterlevs med bred marginal. Detta ska ske genom att kunskapen inom företaget hålls på en hög nivå genom en kontinuerlig information och utbildning. Alla medarbetare ska ansvara för, och delta i arbetet kring miljöfrågor. Policyn ska vara offentliggjord. Källsorteringen på Mavab skall kontinuerligt vara en process som förfinas/ förbättras. Målet skall vara att allt som sorteras skall kunna återvinnas i någon form.

Marknad 
Jämfört med traditionellt byggande framstår våra prefabricerade produkter ur ett miljö- ekonomiskt perspektiv som ett starkt alternativ. Våra säljare ska inrikta sina strävanden att vägleda kunderna att välja material och teknik så att produkten kan framställas på ett sådant sätt att en negativ miljöpåverkan minimeras.

Utveckling
Arbetet i konstruktion och utvecklingsfasen ska inriktas på att använda material och utrustningar som är tillverkade av förnyelsebart material. Utförande av produkten ska så långt som möjligt vara sådan att minsta miljöpåverkan sker under dess framtagning och livscykel.

Inköp
Vid materialanskaffning ska så långt som möjligt principen om att välja "bästa" miljö- mässiga alternativ gälla. Intentionen i denna policy och miljöledningssystemet ska även överföras på våra underleverantörer.

Produktion
Vi ska verka för att minst uppfylla men helst överträffa de krav som ställs på oss. · Där det är rimligt och tekniskt möjligt förebygga företagets negativa miljöpåverkan. · Vi skall arbeta med ständiga förbättringar enligt våra fastställda miljömål, vidare skall vi sträva mot att våra leverantörer och samarbetspartners ska ta motsvarande ansvar i miljöfrågor.

Kvalitetspolicy

All vår verksamhet och våra produkter måste betraktas som uttryck för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för fortsatt framstående position. Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser men framför allt genom vår attityd till att lösa kundens behov och att ha fokus på miljön, då får vi en kvalité vi kan vara stolta över.

För att företagets åtaganden att uppfylla bindande krav gentemot samhället och våra kunder, krävs ett stort och medvetet engagemang hos våra medarbetare. Ett led i att uppnå engagemang är att ständigt utvärdera metoder och rutiner och driva en förbättringsprocess. Ett led i denna process är att kontinuerligt öka kunskapsnivån och medvetenheten hos samtliga medarbetare. Söka aktörer i vårt närområde som innebär kortare transporter med miljöaspekten i fokus

Genom en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Därigenom skapas också förutsättning för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss. Därför ska företagets ledningssystem vara väl känt hos enskilda medarbetare.

- Verkställande Direktör Örjan Gustafsson

Här följer några förslag på hur Du kan medverka till att uppfylla vår kvalitetspolicy:
  • att kontrollera mottagen dokumentation och mottagna arbetsobjekt liksom utrustningar som används vid arbetets utförande med avseende på uppenbara fel och brister och att rapportera eventuella upptäckter till ansvarig person eller närmaste chef.
  • att inhämta information som saknas för att fullgöra det egna arbetet.
  • att genomföra den egna arbetsinsatsen i rätt tid och omfattning samt så att den uppfyller föreliggande krav på kvalitet.
  • att utföra nödvändig granskning och kontroll under arbetets gång för att förhindra uppkomst av fel.
  • att kontrollera resultatet av den egna arbetsinsatsen med avseende på uppenbara fel och brister och i övrigt enligt givna direktiv.
  • att, då trots alla gjorda ansträngningar brister i förhållande till uppställda krav konstaterats i arbetsresultatet, vidta åtgärder för att förhindra att upprepning sker.
  • att vidta åtgärder för att arbetsobjekt med avvikelser från krav inte av misstag skall gå till vidarebehandling, leverans etc.
  • att lämna nödvändig information till mottagaren av utfört arbete.

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att ni ska känna er trygga i hur vi hanterar era företags/ personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om er som vi sparar hos oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vilka regler gäller för hur vi ska hantera era personuppgifter?
Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU samtidigt.
I Sverige införs därför en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen)

Vad är en personuppgift?
All information som kan kopplas till ett företag eller en enskild individ räknas som en personuppgift. Exempel: företagsnamn/ namn, personnummer, mejladress och adress.
Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av en personuppgift?
En behandling av ett företags/ personuppgifter är varje enskild åtgärd som utförs med företags/ personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med ett företags/ personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamling, registrering, utskrivet, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling.
Främst hanteras företags/ personuppgifter i IT-system och databaser, men även i programvaror som Office-paketet (Word och Excel) och pdf-filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar era uppgifter hos oss?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är: Mavab AB (organisationsnummer: 556075-5042).
Mavab AB organisationsnummer: 556075-5042, som i sin tur ägs av Eknäs AB, har i uppdrag att bedriva försäljning och tillverkning med minsta möjliga miljöpåverkan. Era uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med er eller att kommunicera med er i marknadsföringssyfte. Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal använder vi oss av Creditsafe. Vi säljer inte era uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om er?
Mavab behandlar och registrerar företags/ personuppgifter som ni lämnar till oss.
För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från er såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress. Fullständig information om vilka olika kategorier av företags/ personuppgifter vi behandlar om er finns dokumenterad i vår registerförteckning (kunder, leverantörer). All behandling av företags/ personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning. För att hålla företags/ personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Varför behandlar vi era uppgifter?
Era företags/ personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med er och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av företags/ personuppgifter sker även för att Mavab AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. Era företagsuppgifter/ personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med er om, marknadsföring av våra produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete, samt för viss statistik (så som statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, webb och sociala medier) kan era företags/ personuppgifter och den information ni ger oss även behandlas genom lagring.

Marknadsföring och profilering
Om inte direktreklamspärr begärts kan vi också använda era företags/ personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge er anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster. Vid marknadsföring kan Mavab även komma att kontakta dig via e-post om inte ni uttryckligen tackat nej till det. Profilering av din information sker i syfte att ge er bättre information om t.ex. erbjudanden om produkter och tjänster. Era företags/ personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av era företags/ personuppgifter som kommer att innebära att ni nekas produkter eller tjänster hos oss.

Hur länge vi kommer att behandla era uppgifter?
Vi kommer att behålla dina företags/ personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina företags/ personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa företags/ personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med er eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas. Radering eller gallring av företags/ personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Era rättigheter
Ni har rätt att få information om vilka företags/ personuppgifter som förekommer om er i Mavabs verksamhet.